QuickScan Zorg & Vastgoed

QuickScan Zorg & Vastgoed

QuickScan Zorg & Vastgoed

QuickScan Zorg & Vastgoed

Heeft u een locatie in eigendom met de bestemming maatschappelijke doeleinden of wonen? Of overweegt u een zorgconcept te ontwikkelen of daarin te investeren? De eerste vraag die dan opkomt is of er markt is voor het beoogde plan of concept. Tellers & Benoemers opereert op het snijvlak van wonen en zorg en heeft ruime kennis en ervaring op het gebied van onderzoek, data-analyse, advies, innovatie en procesbegeleiding in beide sectoren.

QuickScan voorziet in een behoefte

De QuickScan Zorg & Vastgoed is ontwikkeld met het oog op de “senior van de toekomst”, waarbij data, ervaringskennis, achtergronden en ontwikkelvisies uit zorg en wonen worden gecombineerd en geïntegreerd. Dit biedt een vliegwiel voor zorgaanbieders, investeerders, ontwikkelaars en woningcorporaties en beleidsmakers om vanuit de “klant” aan de slag te kunnen gaan met de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Het ontwikkelen van nieuwe ‘zorgwoningen’, of het ‘levensloopbestendig maken (aanpassen) van de bestaande voorraad’ heeft niet alleen impact op het aanbod van- en de vraag naar zorgwoningen, maar heeft ook effect op de reguliere woningmarkt. Met name in gebieden waar sprake is van krimp of juist woningschaarste, zijn de effecten van toevoegen, slopen en/of aanpassen op de woon-/zorgmarkt erg groot. Een integrale aanpak is daarom niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk voor een goed beeld van de kansen maar ook van de risico’s van een woon- en/of zorgontwikkeling.

Visie: woonomgeving en woonwensen

De QuickScan Zorg & Vastgoed wordt uitgevoerd vanuit onze visie dat niet de woning maar de woonomgeving (wijk/buurt) levensloopbestendig moet zijn. Ouderen verhuizen niet alleen weinig, maar als ze al verhuizen, dan doen ze dit (net als de meeste mensen) veelal over korte afstand, het liefst binnen de vertrouwde woonomgeving of woonplaats. De vertrouwde woonomgeving stimuleert het gevoel van veiligheid, de zelfredzaamheid, de inzet/continuering van mantelzorg en het beperkt in veel gevallen de eenzaamheid. De belangrijkste wensen voor de woonsituatie voor 50-plussers zijn als volgt (McDougal & Veen, 2013) te typeren:

 • Privacy (87%)
 • Aanwezigheid van winkels in de buurt (86%)
 • Mogelijkheid om zelf te kunnen koken (86%)
 • Natuur in de buurt (77%)
 • Aanwezigheid van een tuin (62%)
 • Gezelligheid (60%)
 • Nabijheid van vrienden en familie (60%)
 • ..
street-5514996_1280

Op grond van onderzoek adviseren we nieuwbouw (indien aan de orde) toe te passen in bestaande wijken en buurten, vanuit een toenemende behoefte aan plaatselijke voorzieningen (Nimwegen & Van Praag (2012). Ca. 75% tot 80% van alle verhuisbewegingen in Nederland in de directe omgeving van de huidige woning plaatsvindt.

Aangezien juist de ouderen de wens hebben om in de vertrouwde bestaande omgeving te blijven wonen bekijken we in de QuickScan Zorg & Vastgoed de markt rondom een zorgontwikkeling lokaal, dat wil dus zeggen op wijk of buurtniveau.

In veel wijken/buurten in Nederland zijn nog mogelijkheden voor (kleinschalige) zorgontwikkelingen die gericht zijn op de levensloopbestendigheid van de wijk/buurt. Indien hierop wordt ingespeeld zal er minder vraag zijn naar grootschalige centraal gelegen (zorg)complexen waar mensen vanuit een grotere regio naartoe moeten verhuizen.

Voor zorgaanbieders, investeerders, woningcorporaties en projectontwikkelaars

 • Bent u geïnteresseerd in uitbreiding of juist inkrimping van het aantal zorgwoningen?
 • Heeft u een object of kavel in eigendom met de bestemming wonen of maatschappelijke doeleinden en wilt u nagaan wat, gezien de (toekomstige) marktontwikkelingen de
  mogelijkheden zijn?
 • Overweegt u in een zorgontwikkeling, -locatie of -complex te investeren?
 • Wilt u vroegtijdig nagaan of u het
  huurcontract voor het zorgcomplex, dat over een aantal jaren eindigt, wel of niet wilt verlengen?
 • Ziet u markt voor kleinschalige zorgontwikkelingen op wijk of buurtniveau en wilt u dat toetsen?
 • Wilt u weten waar de zorgbehoefte in uw werkgebied zich het sterkst ontwikkeld en of in deze gebieden woningen aanpasbaar zijn of juist nieuwe (geclusterde) zorgwoningen noodzakelijk zijn?
 • Wilt u weten welk intramuraal aanbod op de lange termijn nog nodig is in een bepaalde buurt, kern of wijk?

  Dit zijn vragen die met de QuickScan Zorg & Vastgoed kunnen worden beantwoord.

wheelchair-home

Voor beleidsmakers in wonen en zorg

De geringe verhuismobiliteit van ouderen vormt een hindernis voor jongere huishoudens die naar een (grotere) koop- of eengezinswoning willen verhuizen, zeker in sterk vergrijsde regio’s en regio’s waar de druk op de woningmarkt relatief hoog is.
Nú de woningvoorraad uitbreiden met eengezinswoningen kan in regio’s waar de druk op de woningmarkt niet zo groot is echter betekenen dat wordt gebouwd voor toekomstige leegstand.

Voor alle actoren op de woningmarkt is het belangrijk te beseffen dat op de langere termijn – over tien, vijftien jaar – veel woningen vrijkomen wanneer de babyboomgeneratie door overlijden of verhuizing naar een zorginstelling hun woning gaat verlaten. Vooral in gebieden die te maken hebben of krijgen met een afname van het aantal huishoudens (krimp) kan het moeilijk worden de vrijgekomen woningen te verkopen of te verhuren (bron: beleidsstudie vergrijzing en woningmarkt Planbureau voor de Leefomgeving 2013).

Toegepast marktonderzoek

We voeren de QuickScan Zorg & Vastgoed in opdracht uit. Daarbij richt de uitvoering zich op de specifieke vraag van de betreffende opdrachtgever. Om inzicht te geven in de elementen die de QuickScan Zorg & Vastgoed bevat hebben we dit geschetst in het figuur hiernaast:

Figuur 1

Zoals weergegeven in figuur 1. combineert de analyse drie perspectieven: die van de bewoner, de omgeving en de woningmarkt.

Kenmerken van de inwoners

 • De zorgbehoefte en de ontwikkeling daarin naar type senior en type zorgvraag.
 • Demografische ontwikkelingen waaronder:
  • Inkomensontwikkeling.
  • Leeftijdsopbouw waaronder vergrijzing en
   mortaliteit.
  • Verhuisbewegingen (waaronder
   ontgroening).
  • Huishoudensgrootte.
  • Bevolkingsontwikkeling (waaronder
   krimp).

Kenmerken omgeving

  • Aanwezige voorzieningen (zorg, welzijn en overig zoals winkels en andere algemene voorzieningen) de ontwikkeling in het beroep daarop en de afstand tot de voorzieningen.
  • Bestaande woonzorgvoorzieningen en initiatieven.
  • De invloed van domotica en technologische ontwikkelingen op de kwalitatieve vraag naar
   wonen en zorg.

Kenmerken woningmarkt

 • De actuele situatie op de woningmarkt (koop en huur) en de ontwikkeling daarvan.
 • Het aantal reeds aangepaste woningen en de mate van aanpasbaarheid van de bestaande voorraad.
 • Verhuisbereidheid onder de doelgroep (in de wijk/buurt).
 • Actuele woonwensen onder de bewoners in de (omliggende) wijk/buurt.

Het is mogelijk in de analyse verschillende scenario’s op te nemen.

Tellers & Benoemers

Tellers & Benoemers combineert haar kennis met betrekking tot het analyseren van (big) data met de praktische expertise en visie op de woning- en woonzorgmarkt. Wij maken daarbij gebruik van onze brede kennis op het gebied van de ontwikkeling van de sociaaleconomische structuur van de buurten van Nederland, de woning- en zorgmarkt, de invloed van de demografische veranderingen en kennis van de ontwikkelingen die invloed hebben op de woning- en zorgmarkt.

Tellers & Benoemers is een inmiddels beproefde samenwerking tussen Invisor Kenniscentrum voor Ruimtelijke Analyse (Tellers) en XpertiseWonen (Benoemers). Met behulp van deze samenwerking hebben we bewezen de kwaliteit te kunnen maximaliseren doordat beide partijen op hun expertise/kracht worden ingezet.

Voor nadere kennismaking met Tellers & Benoemers of een toelichting:

Ludan Schmid
l.schmid@tellersenbenoemers.nl
06 – 42 96 06 68

Eric Hol
e.hol@tellersenbenoemers.nl
06 – 14 06 64 66

T&B klein hoog jepg